Privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING VAN SCHOONHEIDSINSTITUUT COCOON WELLNESS

Schoonheidsinstituut Cocoon Wellness gelegen in Tervuren, vertegenwoordigd door Martine Feyants, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In deze privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens ik verzamel) hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Cocoon Wellness houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

• uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

• verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

• passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Martine Feyants – cocoon.wellness@gmail.com

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Ik kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Cocoon Wellness, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan cocoon Wellness verstrekt.

Ik kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres

Op mijn website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen.

WAAROM HEEFT COCOON WELLNESS UW GEGEVENS NODIG

Ik verwerk uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEWAAR COCOON WELLNESS UW GEGEVENS

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Ik verstrek uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

WEBSITEBEZOEK

Op de website van Cocoon Wellness worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Ik maak gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Cocoon Wellness bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP- adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt, om rapporten over de Website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.
Ik heb Google geen toestemming gegeven om via Cocoon Wellness verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cocoon.wellness@gmail.com.
Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek reageren.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

Ik kan mijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zal ik een aankondiging doen op mijn website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in archief worden opgeslagen. Stuur mij een e-mail als u deze wilt raadplegen.